Atlat giải phẫu người
– Frank H. Nette –

 

…:.||.:… Download …:.||.:…

. Giải phẫu đầu mặt cổ
Loại file: PDF
Dung lượng: 15.59MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh Đầu mặt cổ có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 43.85MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh Đầu mặt cổ không có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 14.37MB
>>>Here<<<

. Giải phẫu Lưng tủy gai
Loại file: PDF
Dung lượng: 2.75MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu lưng tủy gai chú thích và không chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 9.03MB
>>>Here<<<

. Giải phẫu ngực
Loại file: PDF
Dung lượng: 7.6MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu ngực có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 21.08MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu ngực không có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 5.87MB
>>>Here<<<

. Giải phẫu bụng
Loại file: PDF
Dung lượng: 12.16MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu bụng có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 35.59MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu bụng không có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 10.77MB
>>>Here<<<

. Giải phẫu chậu hông và đáy chậu
Loại file: PDF
Dung lượng: 944.78KB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu chậu hông và đáy chậu
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 1.9MB
>>>Here<<<

. Giải phẫu chi trên
Loại file: PDF
Dung lượng: 6.81MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu chi trên có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 19.24MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu chi trên không có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 4.8MB
>>>Here<<<

. Giải phẫu chi dưới
Loại file: PDF
Dung lượng: 6.37MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu chi dưới có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 18.14MB
>>>Here<<<

. Tập ảnh giải phẫu chi dưới không có chú thích
Loại file: ZIP với các file GIF bên trong
Dung lượng: 4.91MB
>>>Here<<<

————

. Download cả bộ Atlat gồm 7 file PDF
Loại file: ZIP với các file PDF bên trong
Dung lượng: 50.27MB
>>>Here<<<

. Download cả bộ Atlat gồm tất cả file PDF và hình ảnh phụ
Loại file: ZIP được chia ra làm 3 phần, có các file PDF và thư mục chứa file GIF bên trong
Dung lượng: 239.92MB
>>>Part 1<<<
>>>Part 2<<<
>>>Part 3<<<

Rate this post
Quảng cáo