Bài giảng quản lý y tế – Đại học Y tế công cộng

Ảnh đại diện svydhue

Tài liệu đào tạo cử nhân Y tế công cộng, được biên soạn bởi Bộ môn Quản lý hệ thống y tế – trường Đại học Y tế công cộng. Nội dung chính bao gồm:

  • Tổng quan về lập kế hoạch
  • Thu thập thông tin đánh giá tình hình
  • Xác định vấn đề ưu tiên can thiệp
  • Phân tích vấn đề tìm nguyên nhân gốc rễ
  • Xây dựng mục tiêu can thiệp
  • Lựa chọn giải pháp
  • Viết kế hoạch hành động
  • Giám sát hỗ trợ triển khai can thiệp
  • Theo dõi và đánh giá can thiệp

Link tải

Rate this post
Quảng cáo
Ảnh đại diện svydhue

Trả lời

Author Profile

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Search